Magyar | English | Deutsch

ADATVÉDELEM

Általános Adatvédelmi Tájékoztató

Vállalkozásunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Vállalkozásunk adatkezelőként, illetve adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére

Az Adatkezelő adatai:

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1182 Budapest Alacskai út 26 vagy elektronikusan az info@arthursofor.hu email küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

nem történik külföldre adattovábbítás

II. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
 • a) Sofőrszolgáltatás tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 • b) meglévő ügyfelek számára marketingtevékenység;
 • c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel)
 • d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 • e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 • f) vagyonvédelem, személyi biztonság;
 • g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
 • h) megrendelés esetén a megrendelés adatait , megrendelő neve, elérhetősége, excell táblázatban tároljuk. A számla kiállítását követően 1 évig archiváljuk majd azt követően töröljük. A szállítás során kitöltött munkalapot archiváljuk majd 2 évig megőrizzük.

Adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 • a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 • c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 • d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 • f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket,
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait,
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés,
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről,
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal vagy szolgáltatással összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén).

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

Az adatkezelés időtartama:

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 5 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 5 év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 5 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III. Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
 • a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • d) az adat kezelésének korlátozása;
 • e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV. Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Vállalkozásunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Vállalkozásunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Kelt: Budapest, 2018. 07.02.

Arthur Sofőrszolgálat mint adatkezelő képviseletében:
Lehoczki AnitaMobil verzió